Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace
o stavu územního řízení pro "Bytový dům Rezidence Trója" na pozemcích parc. č. 646,647,648 v kat. území Praha Bohnice a parc. Č. 1371/2, 1371/3, 1735/1 v kat. území Praha Troja. Investorem je YUGRA ALLlANCE s.r.o., IČO: 28185633, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, kterou zastupuje NPS spol. s r.o., IČO: 27084205, Na Jarově 2424/2, 13000 Praha 3 -Žižkov.


Odpověď:

Žadatel podal dne 30.07.2012 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, tento spis je veden na odboru výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „ÚMČ“) pod spis. zn. MCP8 102169/2012/OV.Suk. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 22.10.2012 pod č. j. MCP8 116786/2012 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno do 28.02.2013. Protože se žadateli nepodařilo zajistit požadované podklady v termínu stanoveném stavebním úřadem, požádal dne 20.02.2013 o prodloužení lhůty k doplnění, čemuž stavební úřad vyhověl usnesením č. j. MCP8 031139/2013 ze dne 05.03.2013 a lhůtu prodloužil do 31.07.2013. Dne 24.07.2013 požádal žadatel o další prodloužení lhůty k doplnění, čemuž stavební úřad opět vyhověl, a to usnesením č. j. 103760/2013 ze dne 14.08.2013 a lhůtu prodloužil do 31.10.2013. Naposledy byla lhůta prodloužena dne 06.11.2013 usnesením č. j. MCP8 148682/2013 (lhůta prodloužena do 28.02.2014). Žádost byla postupně doplňována ve dnech 07.1.2013, 09.01.2013, 27.02.2014, 10.03.2014, 17.03.2014 a 20.03.2014.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení opatřením č. j. MCP8 132018/2014 ze dne 22.09.2014 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům (zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 8 od 25.09.2014 do 13.10.2014 a na úřední desce ÚMČ Praha - Troja od 01.10.2014 do 17.10.2014). K projednání žádosti bylo současně nařízeno veřejné ústní jednání na den 30.10.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Odbor životního prostředí ÚMČ Praha - Troja vznesl na ústním jednání připomínky týkající se staveništní komunikace.

Navrhovaná stavba „Bytový dům Rezidence Troja“ je atypickou novostavbou bytového domu o jedné bytové jednotce pro čtyřčlennou rodinu v lokalitě, která je z hlediska umístění složitá (aktivní záplavové území, část pozemku je ve funkční ploše ZMK – zeleň městská a krajinná, atd.) a její projednávání je časově náročné.   

Protože v době ústního jednání byl referent Ing. Bohumír Sukeník, který tento spis vyřizuje, dlouhodobě v pracovní neschopnosti, veřejné ústní jednání vedla Ing. Vendula Peterková, vedoucí oddělení územního rozhodování odboru výstavby ÚMČ Praha 8.

V současné době je písemné vyhotovení územního rozhodnutí rozepsáno a z důvodů upřesnění některých technických údajů a podkladů projektantem (Bc. Lucie Pilátová ze společnosti NPS spol. s r. o.) postupně doplňováno. Po doplnění bude územní rozhodnutí předáno ke kontrole a následně vydáno.

(15.12.2014, řešil odbor výstavby)
Zveřejněno: 29.12.2014
Vytisknout