Žádost o poskytnutí informace

(15.12.2014, řešil odbor kancelář starosty)

Návrh změny ÚP SÚ HMP č. 1268 /07

Jaký konkrétní veřejný zájem sledovala Městská část Praha 8 při iniciaci předmětné změny ÚP SÚ HMP č. 1268, kdy ve skutečnosti dochází ke zcela neproporcionálnímu zásahu do vlastnických práv klientů, a to výlučně na úkor jiného soukromého subjektu, společnosti Immo - Log - CZ Alpha Beta s.r.o., která navrhovanou změnou zhodnocený pozemek parc.č. 4071/26 hodlá využít ke své podnikatelské činnosti a získat obrovský profit ?

Jakým způsobem se Městská část Praha 8 snažila komunikovat před iniciací změny ÚP SÚ HMP č. 1268 s vlastníky pozemků parc.č. 4086/1 a parc.č. 4088/1 (většinový podíl mají restituenti důchodového věku, kteří o tyto pozemky přišli v době komunistické totality a nyní mají být fatálně poškozeni podruhé) ?

Z jakého podnětu došlo k iniciaci změny ÚP SÚ HMP č. 1268 ze strany Městské části Praha 8 ohledně těchto konkrétních pozemků, kdy dotčené pozemky klientů jsou několik let předmětem soudního řízení na určení vlastnictví vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 8 ( zřetelné z výpisu z KN), kdy tato skutečnost brání klientům v jejich řádném nakládání ?


Odpověď:

Povinný subjekt k bodu 2) žádosti sděluje, že změny územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen „ÚPn“) projednává a vyřizuje Magistrál hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“). Žadatelé žádosti podávají prostřednictvím městských částí, které se k žádosti vyjádří a žádost zašlou společně se svým vyjádřením k navržené změně na MHMP. Vše další je věcí MHMP. Dotaz na „komunikaci s vlastníky“ by měl být tedy dotazem na MHMP. Navíc z údajů katastru nemovitostí lze dohledat, že ke dni 03.03.2004 nebyl žádný z Vašich klientů vlastníkem pozemku parc. č. 4086, k. ú. Libeň a nebylo by tedy ani možno s nimi komunikovat. Jako vlastník je k tomuto datu uveden C-majetkový fond a. s. Projednávání změn ÚPn je ve svých postupných krocích vyvěšováno na úřední desce MHMP, kde má každý možnost se s ním seznámit.

Vzhledem k výše uvedenému povinný subjekt žadatele v souladu s ust. § 14 odst. 5, písm c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkázal na Magistrát hl. m. Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 a žádost v tomto bodě odložil.

(15.12.2014, řešil odbor výstavby)


Zároveň bylo vydáno k bodu 1) a 3) rozhodnutí o částečné odmítnutí žádosti

Úřad městské části Praha 8 se sídlem Praha 8 - Libeň, Zenklova 35, 180 48, jako povinný subjekt, v návaznosti na žádost žadatele …………  o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „InfZ“) takto:

Žádost o poskytnutí informace, ve které žadatel požaduje informace

1. Jaký konkrétní veřejný zájem sledovala městská část Praha 8 při iniciaci předmětné změny ÚP SÚ HMP č. 1268, kdy ve skutečnosti dochází ke zcela neproporcionálnímu zásahu do vlastnických práv klientů, a to výlučně na úkor jiného soukromého subjektu, společnosti Immo – Log – CZ Alpha Beta s.r.o., která navrhovanou změnou zhodnocený pozemek parc.č. 4071/26 hodlá využít ke své podnikatelské činnosti a získat obrovský profit ?

2. Jakým způsobem se městská část Praha 8 snažila komunikovat před iniciací změny ÚP SÚ HMP č. 1268 s vlastníky pozemků parc. č. 4086/1 a parc.č. 4088/1 (většinový podíl mají restituenti důchodového věku, kteří o tyto pozemky přišli v době komunistické totality a nyní mají být fatálně poškozeni podruhé)?

3. Z jakého podnětu došlo k iniciaci změny ÚP SÚ HMP č. 1268 ze strany městské části Praha 8 ohledně těchto konkrétních pozemků, kdy dotčené pozemky klientů jsou několik let předmětem soudního řízení na určení vlastnictví vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 8 (zřetelné z výpisu z KN), kdy tato skutečnost brání klientům v jejich řádném nakládání?

se na základě ust. § 2 odst. 4, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

částečně odmítá,

a to v bodě 1) a 3) žádosti, neboť povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací a povinný subjekt neeviduje žádný dokument, který by případně mohl žadateli poskytnout.


Odůvodnění

Povinný subjekt k bodu 1) a 3) žádosti sděluje, že na položenou otázku „jaký veřejný zájem městská část sledovala při iniciaci změny“ a „z jakého podnětu došlo k iniciaci změny“ nelze odpovědět, neboť nemá žádný dokument, který by mohl případně žadateli poskytnout.
Odbor výstavby povinného subjektu neeviduje na daných pozemcích žádné územní ani stavební řízení.
Pozemek parc. č. 4086/1 v k.ú. Libeň je situován z velké části v ploše s funkčním využitím SV – všeobecně smíšené, zhruba severní třetina včetně severozápadního cípu tohoto pozemku je situována v ploše SP – sportu. Pozemek parc. č. 4088/1 v k.ú. Libeň je svou východní polovinou situován v ploše SV – všeobecně smíšené a západní polovinou v ploše SP – sportu. Pozemek parc.č. 4071/26 v k. ú. Libeň je z převážné většiny situován v ploše SP – sportu, jižní nepatrný cíp v ploše SV – všeobecně smíšené a severní pruh šířky zhruba 40 m je situován v ploše ZMK – zeleň městská a krajinná.

Povinný subjekt  v bodě 2) žádosti postupoval v souladu s ust. § 14 odst. 5, písm. c) InfZ a žadatel byl vyrozuměn písemně e-mailem dne 15.12.2014.   

(15.12.2014, řešil odbor kancelář starosty)
Zveřejněno: 31.12.2014
Vytisknout