Žádost o poskytnutí informace

1) V souvislosti s převodem ½ pozemků 201/1 a 201/2 (k.ú. Karlín, obec Praha) na základě smlouvy o koupi spoluvlastnických podílů k pozemkům mezi p. Pavel Malý, Lenka Vojtěchová, Emilie Matoušková, PhDr. Jana Svobodová, Zora Schejbalová a Vítězslav Malý (prodávající) a ARTHURINVEST s.r.o. ze dne 11.12.2006, zda Městská část Praha 8:

a. byla ze strany prodávajícího dotázaná na uplatnění předkupního práva k převáděným pozemkům a neuplatnila jej, nebo
b. nebyla dotázána na uplatnění předkupního práva a přesto v té souvislosti nevede žádný soudní spor.

2) V souvislosti s kupní smlouvou č. SM/2006/0659 mezi Městskou částí Praha 8 a Mgr. Ondřejem Peterkou ze dne 3.1.2007, zda byla zaplacena Městské části Praha 8 celá kupní cena (eventuelně potvrzení).


Odpověď:

K bodu 1 písm. a.) žádosti
V dokumentaci, kterou má majetkový odbor Úřadu městské části Praha 8 k dispozici, se nenachází nabídka spoluvlastníků předmětné nemovitosti, kterou by nabídli městské části Praha 8 jejich ideální podíly.

K bodu 1 písm. b.) žádosti
Městská část Praha 8 nevede v této souvislosti žádný soudní spor.

K bodu 2) žádosti
Kupní cena byla uhrazena v  plné výši dne 31. ledna 2007.

(29.12.2014, řešil majetkový odbor)

Zveřejněno: 19.01.2015
Vytisknout