Žádost o poskytnutí informace

1)  Na základě jakých správních rozhodnutí, souhlasů, povolení apod., (identifikace příslušných dokladů s datem vydání a právní moci) jsou provozovány jednotlivé stavby v areálu betonárny TBG Metrostav na pozemcích parc.č. 767/18, 767/19, 767/54, 767/57, 767/58, 767/59, 767/60 a 767/1, v katastrálním území Karlín, zapsané Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, na listu vlastnictví č. 578, jako budovy bez čísla popisného? Jedná se o budovy, které jsou ve vlastnictví společnosti TBG METROSTAV s.r.o., IČ: 639 92 990, se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2246/5, PSČ: 180 00.

2) Do kdy mají jednotlivé dočasné stavby aktuálně povolené trvání a na základě jakých platných správních rozhodnutí, souhlasů, povolení apod., (identifikace příslušných dokladů s datem vydání a právní moci)?

3) Byla v roce 2015 podána u Úřadu městské části Praha 8 žádost o prodloužení lhůty trvání některé z dočasných staveb nebo o povolení další stavby v areálu betonárny TBG Metrostav? Případně byla městská část Praha 8 , samospráva či některá ze složek Úřadu městské části, požádána v průběhu tohoto roku o stanovisko, vyjádření apod. k možnosti dalšího prodloužení lhůty trvání?

4) V návaznosti na dopis č.j. MCP8 153550/2014 ze dne 12.11.2014 se dotazujeme z hlediska územního plánu a faktu, že všechny objekty betonárny jsou umístěny a opakovaně povolovány ve funkční ploše ZMK (ad. informace, že „…dále je ve vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního a územního plánu, v závěru uvedeno, že čistírna odpadních vod v ploše ZMK není přípustná.“)
Bylo prodloužení doby trvání technologie předčištění odpadních vod do 31.12.2015 povoleno a pokud ano, jak posuzoval a odůvodnil úřad městské části umístění, resp. prodlužování trvání staveb v zásadě výrobního charakteru v této funkční ploše z hlediska požadovaného souladu záměru žadatele s vydanou územně plánovací dokumentací podle § 90 stavebního zákona?

5) Provoz betonárny, výrobny maltových směsí a všech doprovodných provozů včetně dopravy surovin a hotových produktů má jednoznačně významný zatěžující vliv na okolí. Jakými úvahami byl veden a jaká kritéria použil úřad městské části při posuzování okruhu účastníků jednotlivých správních řízení podle příslušných ustanovení stavebního zákona, respektive správního řádu (postačí informace o řízení zahájených po 1.1.2007)?

6) V tisku (metro.cz, článek „Rohanský ostrov zlidští koupaliště a relaxační areál“ z 15.10.2015) jsme zachytili pozitivní informaci o plánovaném rozvoji Rohanského ostrova. Jaké části území se tato aktivita ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje týká a v jakém časovém horizontu očekáváte možnost jeho relaxačně sportovního využití? Týká se rozvoje celého nábřeží, pozemků, na nichž se nachází betonárka její okolí? Případné prodlužování provozu dočasné stavby betonárny nebo staveb souvisejících s jejím provozem by významně narušovalo možnosti pro volnočasové aktivity v této části území.


Odpověď:

Povinný subjekt sdělil stanoviska všech relevantních oddělení odboru územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8.

1) Oddělení územního rozhodování

V prostoru areálu TBG Metrostav (betonárna) byla v roce 2010 (pod spis.zn. MCP8 105344/2009/OV.Rů, č.j. MCP8 092533/2010 ze dne 30.09.2010, NPM dne 04.11.2010) umístěna na pozemku parc.č. 767/18 v k.ú. Karlín technologie pro úpravu předčištění odpadních vod. Jednalo se o stavbu dočasnou do 31.12.2012. Šlo o objekt půdorysného rozměru 5,5 x 5,7 m a výšky 5,7 m, který doplnil chemický stupeň čištění odpadních vod, celá technologie zabírá cca 32 m² areálu. Tato stavba sama o sobě existovat nemůže, je součástí celé betonárny. Dočasnost stavby vyplynula z vyjádření IPR hl.m. Prahy (tehdy ještě URM hl.m. Prahy) a z vyjádření odboru územního plánu MHMP. Technologie byla umístěna do funkční plochy ZMK – zeleň městská a krajinná, podle IPR hl.m. Prahy a MHMP OUP však v současné době zeleň svou funkci neplní, stavba byla charakterizována jako mobilní (montovaná konstrukce, kterou lze včetně umístěné technologie podle potřeby rozebrat), proto tyto instituce s umístěním vyslovily souhlas.
Dne 18.01.2013 pod spis.zn. MCP8 141445/2012/OV.Hán, č.j. MCP8 007292/2013 byla vydána změna výše uvedeného územního rozhodnutí, která spočívala v prodloužení doby trvání stavby, a to do 31.12.2014. Podle vyjádření č.j. URM 9781/2012 ze dne 18.10.2012 sice stavba stále není v souladu s platným územním plánem, jedná se však o stavbu úzce provozně svázanou se stávající dočasnou stavbou betonárny TBG Metrostav, jejíž platnost je do 31.12.2020 (čerpáno z textu vyjádření). Z tohoto důvodu URM hl.m. Prahy a MHMP odbor územního plánu opět s prodloužením souhlasil, dokonce do 31.12.2020. Vlastník pozemku parc.č. 767/18 v k.ú. Karlín (Hlavní město Praha) však s prodloužením souhlasil pouze do 31.12.2014.
V říjnu 2014 požádala společnost TBG Metrostav opět o prodloužení doby trvání technologického zařízení. Stavební úřad oznámil zahájení řízení, dne 26.01.2015 pod č.j. MCP8 010719/2015 však řízení zastavil z následujícího důvodu. Dne 03.06.2013 pod spis.zn. MCP8 000217/2013/OV.Koh, č.j. MCP8 039027/2013 byla povolena změna v užívání dočasné stavby a prodloužena platnost povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do 31.12.2014. Kolaudační souhlas na dočasnou stavbu „Čistírna odpadních vod z mytí mixů“ byl vydán dne 05.08.2014 pod č.j. MCP8 108591/2014. Dne 11.11.2014 podal žadatel žádost o vydání povolení ke změně dočasné stavby. Vzhledem k tomu, že stavba již byla zkolaudována jako stavba dočasná do 31.12.2014, není potřeba vydávat změnu územního rozhodnutí, neboť termín doby trvání lze prodloužit změnou užívání stavby. Usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci dne 13.02.2015. I s tímto prodloužením, do konce roku 2015, souhlasil vlastník pozemku, IPR hl.m. Prahy, Povodí Vltavy, s.p. i MHMP odbor stavební a územního plánu (nyní odbor územního rozvoje).
Původně bylo vyjádření MHMP odboru stavebního a územního plánu (nyní odbor územního rozvoje) negativní, nakonec žadatel obdržel kladné vyjádření MHMP SUP (OUR) ze dne 11.11.2014, ve kterém je v závěru konstatováno: „Záměr lze akceptovat jako stavbu dočasnou do 31.12.2015.“

2) Oddělení vodoprávní

Dočasná stavba průmyslové čistírny odpadních vod:
V areálu betonárny TBG Metrostav se nachází vodní dílo – „Čistírna odpadních vod z mytí mixů“. Čistírna byla v betonárně vybudována, kvůli zanášení veřejné kanalizace (shybka pod Vltavou) po vymývání autodomýcháváčů betonu. V minulosti docházelo k zanášení stoky veřejné kanalizace, došlo i k úplnému zabetonování stoky, proto byl vznesen od PVS a.s., jako od správce veřejné kanalizace na území hl. m. Prahy, požadavek k doplnění provozu betonárny o čistírnu odpadních vod. Jedná se o objekt cca 6 x 6 m, ve kterém je umístěna technologie pro předčištění odpadních vod před jejich vypuštěním do kanalizace (sedimentační nádrže, chemický stupeň čištění, zařízení pro sledování a registraci pH). Jedná se o technologii, která je úzce spjatá s provozem betonárny jako takové.
Stavba čistírny průmyslově znečištěných vod byla umístěna rozhodnutím ze dne 30.09.2010 (pod spis.zn. MCP8 105344/2009/OV.Rů, č.j. MCP8 092533/2010, NPM dne 04.11.2010; rozhodnutí o umístění stavby bylo prodlouženo rozhodnutím pod spis.zn. MCP8 141445/2012/OV.Hán, č.j. MCP8 007292/2013). Technologie byla umístěna do funkční plochy ZMK – zeleň městská a krajinná, podle IPR hl.m. Prahy a MHMP OUP však v současné době zeleň svou funkci neplní, stavba byla charakterizována jako mobilní (montovaná konstrukce, kterou lze včetně umístěné technologie podle potřeby rozebrat), proto tyto instituce s umístěním vyslovili souhlas.
Stavební povolení stavby vodního díla (stavba dočasná do 31.12.2012) bylo vydáno dne 10.02.2012, (pod sp. zn. MCP8 115990/2010/OV.Ad, č.j. MCP8 020360/2012, NPM 07.03.2012). Následně byla stavba vodního díla uvedena do zkušebního provozu rozhodnutím ze dne 31.08.2012 (sp. zn. MCP8 097038/2012/OV.Koh, č.j. MCP8 116823/2012, NPM 02.10.2012). Dále byla povolena změna užívání stavby, spočívající v prodloužení termínu trvání stavby do 31.12.2014, rozhodnutím ze dne 03.06.2013 (sp. zn. MCP8 000217/2013/OV.Koh, č.j. MCP8 069027/2013, NPM 22.06.2013). Tímto rozhodnutím bylo stanoveno i prodloužení zkušebního provozu vodního díla do 30.09.2013. Vzhledem k výsledkům vyhodnocení předchozích zkušebních provozů, které nebyly vyhovující, stanovil vodoprávní úřad po domluvě s provozovatelem a správcem veřejné kanalizace (PVS a.s.
a PVK a.s.) vyšší limity vypouštění odpadních vod do kanalizace a prodloužení zkušebního provozu čistírny odpadních vod rozhodnutím, ze dne 23.12.2013 (sp. zn. MCP8 153229/2013/OV.Koh, č.j. MCP8 164199/2013, NPM 14.01.2014). Na základě kladného vyhodnocení zkušebního provozu a po doložení všech potřebných dokladů a dalších podkladů byl dne 05.08.2014 vydán kolaudační souhlas na stavbu dočasnou do 31.12.2014. Dne 09.03.2015 bylo vydáno rozhodnutí o změně užívání dočasné stavby spočívající v prodloužení doby trvání stavby do 31.12.2015 (pod sp. zn. MCP8 153240/2014/OV.Koh, č.j. MCP8 031174/2015, NPM 01.04.2015).
Dne 12.10.2015 podal žadatel společnost TBG Metrostav s.r.o. žádost o prodloužení doby trvání dočasné stavby do 31.12.2016.

3) Oddělení dopravních staveb

V působnosti oddělení dopravních staveb jsme umisťovali a povolovali pouze dočasnou stavbu přístupové komunikace k betonárce TBG Metrostav, protože původní přístup zanikl v souvislosti se stavbou komunikace „prodloužená Šaldova“ v rámci projektu River Gardens – východ“. Umístění a povolení komunikace bylo provedeno rozhodnutím ze dne 20.12.2011 č.j. MCP8 154407/2011, v právní moci dne 23.01.2012. Doba trvání dočasné stavby byla stanovena do 31.12.2015. Kolaudační souhlas s užíváním byl vydán dne 07.12.2012 pod  č.j. MCP8 162451/2012. K dnešnímu dni nebylo dosud požádáno o změnu užívání stavby,  tj. prodloužení doby trvání dočasné stavby, je však vlastníkem avizováno, že tak bude učiněno ještě do konce tohoto roku. Dočasná komunikace neslouží jen pro betonárku, slouží též  se souhlasem vlastníka komunikace TBG Metrostav dalším vlastníkům pozemků, staveb  a správců technické infrastruktury v území (např. Hl.m. Praha - i pro provádění nábřežních krajinných úprav , PVS a.s., PVK a.s., a další), kteří by jinak přístup neměli zajištěn.
K bodu č. 5 uvádíme, že jsme obdrželi k umístění a povolení dočasné přístupové komunikace k betonárce kladná stanoviska dotčených orgánů, včetně orgánů ochrany životního prostředí, souhlasy všech vlastníků pozemků stavby, včetně Konsorcia Rohan, a.s. Zahájení řízení  i rozhodnutí bylo doručováno veřejnou vyhláškou na úřední desce městské části, okruh účastníků byl stanoven v dikci stavebního zákona, tj. účastníci, kteří mohli být stavbou přímo dotčeni ve svých vlastnických a jiných právech. Do řízení se mohl na základě veřejného doručení přihlásit kterýkoliv účastník, který by se k ochraně svých prokazatelných práv přihlásil a prokázal dotčení těchto práv, mohl též užít všech opravných prostředků.  

4) Oddělení stavebního řádu

Trvalé užívání dokončené stavby rekonstrukce stávající betonárky CIFA – P 6400 a rozšíření o betonárku Stetter V2M a příslušenství, tehdy na pozemku parc.č. 767 k.ú. Karlín, bylo povoleno kolaudačním rozhodnutím ze dne 27.4.1981 pod. č.j. výst. 424/724/81-Tr,  tzn. několik let před nabytím účinnosti současného platného územního plánu.

Úprava části Rohanského ostrova za účelem provozování sportovně relaxačních aktivit veřejnosti se zvažuje na nezastavitelném území v záplavové části, tzn. mezi cyklostezkou a řekou. V první fázi úprav není zahrnuto území, na kterém jsou umístěny jakékoliv trvalé stavby. Jako termín využití uvedeného území pro sportovně relaxační aktivity se předpokládá rok 2018.

(16.12.2015, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 17.12.2015
Vytisknout