Žádost o poskytnutí informace k ukončenému zadávacímu řízení veřejné zakázky „Software pro evidenci bytů a nebytů v domech ve vlastnictví Hl. m. Prahy....

Žádost o poskytnutí informace k ukončenému zadávacímu řízení veřejné zakázky „Software pro evidenci bytů a nebytů v domech ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, která byla zadána veřejným zadavatelem Městskou částí Praha 8. Vítězem zadávacího řízení se stala společnost STARLIT, s.r.o.. Jednalo se o otevřené řízení s celkovou konečnou hodnotou zakázky ve  výši 1.420.210,- Kč.

1)  K jakému datu byla uzavřena smlouva o dílo a servisní smlouva vztahující se ke shora uvedenému zadávacímu řízení.

2)  Byla smlouva o dílo uzavřena ve znění shodném se zněním, které bylo součástí zadávací dokumentace. Za předpokladu, že došlo ke změně některých ustanovení uzavřené smlouvy o dílo oproti původnímu znění, sdělení, která ustanovení byla změněna a jakým způsobem.

3)  Je smlouva o dílo (servisní smlouva) k dnešnímu dni účinná, resp. nedošlo k odstoupení od smlouvy? Za předpokladu ukončení smluvního vztahu žádost o sdělení, z jakého právního důvodu byl smluvní vztah ukončen.

4)  Byly ke smlouvě o dílo vyhotoveny dodatky? Za předpokladu vyhotovených dodatků sdělení, jaké skutečnosti byly příslušnými dodatky změněny.

5)  Žádost o zaslání kopie uzavřené smlouvy o dílo (a též uzavřené servisní smlouvy) ve znění jejích případných dodatků.

6)  Žádost o sdělení, zda a v jaké výši byly společnosti STARLIT, s.r.o., ve vztahu ke shora uvedené veřejné zakázce, poskytnuty veřejné prostředky. Jaké podmínky předpokládané smlouvou o dílo byly splněny k poskytnutí veřejných prostředků, resp. za jaké fáze provádění díla dle uzavřené smlouvy o dílo byly veřejné prostředky poskytnuty?

Odpověď:

Ad 1.

Obě smlouvy byly podepsány 1.7.2010.

 

Ad 2.

Předmětná smlouva byla uzavřena ve znění, v jakém byla součástí zadávací dokumentace, kromě bodů, které  (v souladu se zadáním)  doplnil dodavatel.

 

Ad 3.

Smlouva je účinná, smluvní vztah nebyl ukončen.

 

Ad 4.

K předmětným smlouvám nebyly uzavřeny dodatky.

 

Ad 5.

Smlouvy nebyly poskytnuty z důvodu porušení důvěrnosti obchodních informací.

 

Ad 6.  

-  v 7/2010 fakturace I. etapy (1.079.240,- Kč bez DPH, zhotovení a instalace programu)

-  v 12/2010 fakturace II. etapy (100.000,- Kč bez DPH, převod dat)

-  program byl nainstalován, data převedeny. 

(9.8.2011, řešil odbor zakázek a investic)