Žádost o poskytnutí informace o parc. č. 72/3, k.ú. Dolní Chabry, jaké je stanovisko a podmínky stavebního úřadu k eventuální stavbě rodinného domu...

Žádost o poskytnutí informace o parc. č. 72/3, k.ú. Dolní Chabry, jaké je stanovisko a podmínky stavebního úřadu k eventuální stavbě rodinného domu na výše uvedené parcele vzhledem k tomu, že je vedena v katastru nemovitostí jako zahrada. Zda je potřeba provést změnu územního plánu, případně jak dlouhou dobu by proces přípravy stavby rodinného domu trval a co by obnášel (mimo stavební povolení).

Odpověď:

Požadovaná informace má charakter předběžné informace podle ust. § 139 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v daném případě konkrétně tzv. územně plánovací informace; její poskytování je upraveno v ust. § 21 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který byl změněn zákonem  č. 68/2007 Sb. (dále jen "stavební zákon"). Stavební zákon v ust. § 21 odst. 1 rozeznává čtyři druhy územně plánovacích informací, a to o:

a)  podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,

b)  podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,

c)  podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,

d)  podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

V daném případě se v první části žádosti jedná o informaci uvedenou pod písm.  a). Žádost o územně plánovací informace podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) až c) stavebního zákona je nutno podat na předepsaném formuláři, kterým je příloha č. 1 k vyhlášce  č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Tento formulář je k dispozici na odboru výstavby Úřadu Městské části Praha 8 či na internetových stránkách Městské části Praha 8 -  www.praha8.cz - odkaz „Žádosti  a formuláře“ – Odbor výstavby – Územní rozhodování – vyhláška č. 503/2006 Sb.

    Lze obecně konstatovat, že pro budoucí využití nějakého pozemku není určující způsob jeho využití vedený v katastru nemovitostí, nýbrž možné využití podle platného územního plánu. V daném případě se předmětný pozemek parc. č. 72/3 v k.ú. Dolní Chabry nachází v ploše OB - čistě obytné, která stavbu rodinného domu umožňuje. Záměr stavby rodinného domu na tomto pozemku nevyžaduje změnu územního plánu.

    Ke druhé části  žádosti o poskytnutí informace - „jak dlouhou dobu by proces přípravy stavby RD trval a co by obnášel. (mimo stavební povolení)“ – odbor výstavby sdělil, ženení možné podat relevantní informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neboť záleží na okolnostech konkrétního případu. Podle ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se povinnost poskytovat informace podle tohoto zákona netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

(23.11.2007, řešil odbor výstavby)