Žádost o poskytnutí informace: skládky, kontejnery, parking

Žádost o poskytnutí informace:

A)  Jsou stavby skládky (mezideponie) a zařízení staveniště a provozu parkingu ohlášené nebo povolené dle stavebního zákona?
B)  Jedná se o stavbu zkolaudovanou?

Definice místa a stavby: k.ú. Libeň – parc. č. 1269/8 a parc. č. 1269/9
Charakteristika stavby:

1)  skládka (mezideponie) stavebního a výkopového materiálu nepocházející z místa stavby k.ú. Libeň – 1269/8 a 1269/9, ale na místo stavby soustavně přivážena nákladními vozy a manipulována zemními stroji
2)  stavební buňkové kontejnery pro uskladnění materiálu a mechanizace – zařízení staveniště
3)  provoz parkingu vozového parku

 

Odpověď:

V centrálním archivu Úřadu Městské části Praha 8 nebylo dohledáno stavební povolení, ani kolaudační rozhodnutí na předmětnou stavbu mezideponie, proto byl vlastník  a provozovatel stavby vyzván k pořízení zjednodušené dokumentace (pasportu stavby), jejímu projednání s dotčenými orgány a následnému předložení stavebnímu úřadu spolu se žádostí podle ust. § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o její ověření k potvrzení existence předmětné stavby.

  Stavební úřad byl zástupci společnosti PVK, a. s. informován, že v současnosti ještě probíhá prověřování, zda předmětné doklady (stavební povolení a kolaudační rozhodnutí) nejsou dochovány v archivu PVK, a. s. Pokud by se potvrdilo, že uvedené doklady zachovány nejsou, platí ust. § 125 odst. 2 cit. zákona č. 183/2006 Sb., že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebnětechnickým uspořádáním vybavena.

  Protože výsledky kontrolního měření hluku z provozu stavby mezideponie budou stavebnímu úřadu s ohledem na potřebnou dobu pro jeho provedení, vyhodnocení výsledků  a případný návrh protihlukových opatření předloženy v termínu do 31. 8. 2007, bude předmětnou záležitost stavební úřad nadále řešit.

(4.7.2007, řešil odbor výstavby)