Žádost o poskytnutí informace, zda je možno odkoupit byt od Městské části Praha 8 v případě, že nájemce dostal výpověď z bytu od správní firmy Navatyp, jaké jsou možnosti.

Odpověď: Majetkový odbor Úřadu Městské části Praha 8 informuje, že Městská část Praha 8 nenabízí k prodeji jednotlivé byty do osobního vlastnictví, ale pouze celé bytové domy právnické osobě (bytovému družstvu), složené z oprávněných nájemců bytů v daném bytovém domě, a to dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (dále jen Zásady), schválených usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 8 č. 0028/5.ZMČ/2007 ze dne 19. září 2007. Usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 8 č. 0029/5.ZMČ/2007 ze dne 19. září 2007 byl schválen Seznam vybraných bytových domů, navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů dle Zásad, přičemž dále Zastupitelstvo Městské části Praha 8 svým usnesením č. Usn ZMČ 029/2008  ze dne 25. června 2008 schválilo rozdělení technologického celku Poznaňská čp. 428-445 v k.ú. Bohnice, Praha 8 na dilatační celky o třech vchodech.

Oprávněným nájemcem je ten, kdo má platnou nájemní smlouvu k bytu v bytovém domě nabízeném k prodeji a nemá k datu, kdy mu byla zaslána závazná výzva k projevení zájmu o koupi bytového domu, žádné finanční závazky vůči Městské části Praha 8 v souvislosti s užíváním bytu.

Záležitosti nájemních smluv s firmou NAVATYP GROUP, a.s., v rámci bytové problematiky řeší bytový odbor Úřadu Městské části Praha 8, který sděluje:

Získat platnou nájemní smlouvu k volným bytům v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správyMěstské části Praha 8, schválených Zastupitelstvem Městské části Praha 8 k prodeji, lze v současné době pouze na základě výběrových řízení  o nejvhodnější nabídku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města  Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, která organizuje bytový odbor Úřadu Městské části Praha 8. Podmínky těchto výběrových řízení jsou schváleny Radou Městské části Praha 8 a samotná výběrová řízení včetně těchto podmínek jsou vyhlašována zveřejněním na úřední desce a na internetových stránkách Úřadu Městské části Praha 8 – www.praha8.cz. Do těchto výběrových řízení jsou zařazovány buď opravené či neopravené uvolněné byty. V obou případech se soutěží obálkovou metodou o výši uchazečem nabídnutého mimořádného nájemného za první měsíc nájmu bez služeb v Kč, tj. tzv. prvního nájemného (při splnění dalších podmínek soutěže). V případě výběrových řízení na neopravené byty se budoucí nájemce zavazuje, že do stanoveného termínu provede určené opravy v předmětném bytě.

Podrobnější informace v oblasti výběrových řízení poskytne bytový odbor Úřadu Městské části Praha 8, bližší informace ohledně prodeje bytových domů je možno získat na majetkovém odboru Úřadu Městské části Praha 8.

 

 

(18.12.2008, řešil majetkový odbor a bytový odbor)