Žádost o poskytnutí informací 2016

Žádost o poskytnutí informace o podání žádosti stavebníka o územním povolení o zahájení územního řízení, resp. o pokračování územního řízení ul. Primátorská 38, Praha 8, číslo parcely 203, které mohly proběhnout od 25. 10. 2016 ke dni vyřizování této žádosti a o vydání územního povolení.

Odpověď:

Odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 k dnešnímu dni, tj. k 29.11.2016, v územním řízení ve věci nástavby na objektu č. p. 296 na pozemku parc. č. 203 v k. ú. Libeň nepokračuje.

Územní řízení bylo zahájeno, ale nepokračuje se v něm, neboť usnesení o vyloučení stavebního řízení bylo napadeno odvoláním a po obdržení dokladů o doručení vyrozumění o podaném odvolání bude kompletní spisový materiál postoupen odvolacímu orgánu, a to na Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.

Stavebník nepodal novou žádost o územní rozhodnutí.

(29.11.2016, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 06.12.2016
Vytisknout