Žádost o poskytnutí termínu projednávání změny územního plánu vč. informace, zda se nebude projednávat změna územního plánu na konkrétním pozemku 76/65 v ,k.ú. Střížkov. Žádost o poskytnutí všech dostupných informací, tj. zda již nebylo zahájeno řízení o stavebním povolení na výstavbu bytového domu na tomto pozemku apod.

Odpověď:

Žádost se týká dotazů:

1)  termínu projednávání změny územního plánu

2)  změny územního plánu na pozemku parc.č. 76/65 v k.ú. Střížkov

3)  zahájení řízení na pozemku parc.č. 76/65 v k.ú. Střížkov

Stavební úřad k jednotlivým dotazům uvádí:

1)  Termín projednávání změny územního plánu není stavebnímu úřadu znám. Je nutné se obrátit na pořizovatele územního plánu, kterým je Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35, 111 21 Praha 1, či na zpracovatele – projektanta územního plánu, kterým je Útvar rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2.

2)  V konceptu nového územního plánu, který je v současné době projednáván,  je pozemek parc.č. 76/65 v k.ú. Střížkov zahrnut do funkční plochy RP – plochy rekreace. Do konceptu územního plánu je možné nahlížet na webových stránkách http://www.uppraha.cz/.

Pro úplnost odbor výstavby Úřadu Městské části Praha 8 uvádí, že pozemek parc.č. 75/65 v k.ú. Střížkov se podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nachází v ploše s funkčním využitím PS – sady, zahrady  a vinice:

Funkční využití - výsadby ovocných dřevin a vinné révy, užitkové a okrasné zahrady.

Doplňkové funkční využití - drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí). Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití - cyklistické stezky, nadřazená plošná zařízení  a liniová vedení TV. Stavby a zařízení související s vymezeným funkčním využitím.

3)  Stavební úřad opatřením ze dne 5.9.2011 pod spis.zn. MCP8 093792/2011/OV.Pet, č.j. MCP8 095440/2011, rozdělil pozemek parc.č. 76/65 v k.ú. Střížkov na dva pozemky o výměrách 2346 m2 (označení parc.č. 76/65) a 289 m2 (označení parc.č. 76/98).

Stavební úřad neeviduje žádnou žádost o územní rozhodnutí ani stavební povolení na tyto pozemky.

(14.11.2011, řešil odbor výstavby)