Žádost o poskytnutí závěrečné zprávy firmy SITA CZ o dekontaminaci minerálních a azbestových vláken na ZŠ Na Šutce 28, Praha 8 včetně výsledků měření, které po dekontaminaci provedla firma SITA CZ, subdodavatel firmy TREPART, s.r.o.

Odpověď: Závěrečná zpráva od firmy SITA CZ a.s., subdodavatele firmy TREPART s.r.o., která vykonávala dekontaminaci Základní školy Na Šutce, nebyla součástí zakázky. Inspekční zpráva byla vyhotovena nezávislým akreditovaným inspekčním orgánem Foster Bohemia s.r.o. Znění inspekční zprávy je k dispozici na webových stránkách Městské části Praha 8 – www.praha8.cz – odkaz - Aktuality – „ZŠ Na Šutce je zcela bez azbestu“.
Pokud jde o měření zajišťovaná firmou TREPART s.r.o., tato nesloužila jako výstupní. K tomuto účelu i v souladu s podněty zainteresované rodičovské veřejnosti uzavřela Městská část Praha 8 smlouvu s akreditovanou nezávislou laboratoří Foster Bohemia s.r.o., která provedla soubor výstupních měření po dekontaminaci areálu Základní školy Na Šutce. Tato měření  posloužila jako doklad o účinné dekontaminaci.
Měření zajišťovaná firmou TREPART s.r.o. tak byla pouze pracovní a po nahlédnutí do nich, kdy bylo zjištěno, že rovněž potvrzují účinnou sanaci, byla vrácena zhotoviteli.
Závěrem odbor evropských fondů a dotační politiky sděluje, že Městská část Praha 8 chystá na Základní škole Na Šutce sérii namátkových kontrolních měření do konce roku 2011. Další informace budou publikovány na webových stránkách Městské části Praha 8

(30.11.2011, řešil odbor evropských fondů a dotační politiky)