Žádost o zjištění adresy rodinného příslušníka.

Odpověď: Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel, kdy jedním z údajů je i údaj o místu trvalého pobytu, upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů. Ust. § 8 odst. 3 cit. zákona stanoví, že na základě žádosti občana sdělí ohlašovna pobytu písemně údaje, které jsou vedeny

v informačním systému evidence obyvatel k jeho osobě.  K osobě blízké, kterou se rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner, se sděluje pouze údaj o datu a místu úmrtí.

Pro úplnost odbor evidence obyvatel a osobních dokladů uvádí, že dle ust. § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje ministerstvo požadovaný kontakt jiným občanem uvedeným v žádosti s využitím základního registru obyvatel.

  Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, příp. jména, příjmení, rodné příjmení  a adresu místa trvalého pobytu, popř. jiné kontaktní údaje. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. Podpis na žádosti musí být úředně ověřen. To neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu  a prokáže svoji totožnost. Je-li žádost podána elektronicky, musí bát opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu. Je-li podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu. Ministerstvo provede šetření v registru obyvatel a v informačním systému. Pokud jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu kontaktující osoby. V případě,  že kontaktovanou osobu nelze v základním registru a informačním systému jednoznačně identifikovat nebo nemá trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela, může údaj a datu a místu narození ministerstvo sdělit pouze osobě blízké.V ostatních případech zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě, přičemž tato osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.

  Za zprostředkování kontaktu se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč, který  je možné uhradit kolkovou známkou, v hotovosti při podání žádosti na úřadě nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol se použije číslo  ve tvaru 1111…., kdy na pozici teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného  za lomítkem. Specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.

  V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

(10.12.2010, řešil odbor evidence obyvatel a osobních dokladů)