Žádost o informace o pozemcích v k.ú. Trója – parc.č. 1083/17, 1083/47, 1083/51, 1083/55, 1724/2, 1083/44, 1083/37, 1083/40 a 1083/107 – jakékoliv zamýšlené změny na pozemcích, úkony a aktivity.

Odpověď: Odbor výstavby Úřadu Městské části Praha 8 ve věci změn a úkonů na pozemcích parc.č.1083/15, 1083/16, 1083/17, 1083/47, 1083/51, 1083/55, 1724/2, 1083/44, 1083/37, 1083/40 a 1083/107 v k.ú. Trója informuje, že dne 6.10.2008 a 23.10.2008 obdržel žádost o soulad navrhované stavby s územním plánem pro potřeby zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v k.ú. Trója, ulice Písečná, Praha 8. Tyto žádosti byly vyřízeny vyjádřením ze dne 10.10.2008 a ze dne 30.10.2008. Vyjádření se týkalo pozemků parc.č. 1083/15, 1083/16 a 1083/17 v k.ú. Trója. Z těchto žádostí je odboru výstavby známo, že se na předmětném pozemku předpokládá výstavba obytného souboru tvořeného dvěma bytovými domy se třemi podzemními podlažími, osmi nadzemními podlažími a jedním podlažím ustupujícím. Nadzemní podlaží jsou navrženy převážně pro bydlení, severovýchodní části objektů budou využity pro nebytové funkce. V 1. PP jsou navrženy byty, ve dvou zbývajících podzemních podlažích je navrženo  parkování osobních automobilů a technické zařízení budovy. Vjezdy do garáží mají být situované do ulice Písečná. Žádost o vydání územního rozhodnutí ani stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu však nebyla na odbor výstavby dosud podána. (Odborem výstavby není vedeno žádné řízení týkající se pozemků parc.č. 1083/15, 1083/16 a 1083/17 v k.ú. Trója.)

Ohledně případných záměrů na pozemcích parc.č. 1083/47, 1083/51, 1083/55, 1724/2, 1083/44, 1083/37, 1083/40 a 1083/107 v k.ú. Trója nedisponuje odbor výstavby žádnými informacemi; žádné řízení týkající se těchto pozemků není odborem výstavby v současné době vedeno.

 

(5.1.2009, řešil odbor výstavby)