Oznámení protiprávního jednání


V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob., které oznamují porušení práva Unie, označované též jako směrnice o whistleblowingu, umožňuje vnitřní oznamovací systém podat všem osobám oznámení o chování nebo situacích, o kterých se dozvěděli v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností na našem úřadu a o kterých se domnívají, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy, a to v oblastech:
 1. zadávání veřejných zakázek,
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 4. bezpečnost dopravy,
 5. ochrana životního prostředí,
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 8. veřejné zdraví,
 9. ochrana spotřebitele,
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,
 11. porušení ohrožující finanční zájmy EU podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních EU,
 12. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Vnitřní oznamovací systém je určený pro oznamování případů, které představují:
 • přestupek,
 • trestný čin,
 • porušení přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Oznámení je možné podávat, a to i anonymně, prostřednictvím:
 1. telefonní linky: 222 805 653,
 2. e-mailu: oznameni@praha8.cz,
 3. osobně v kanceláři č. 315a, v budově ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 00 Praha 8;
 4. v listinné podobě vhozením do schránky s označením „oznámení protiprávního jednání“ umístěné u úřední desky ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 00 Praha 8 nebo zaslané na adresu Úřad městské části Praha 8, U Meteoru 6, 180 00 Praha 8 (prosíme obálku označit „NEOTEVÍRAT – whistleblowing“).

Pověřená osoba: JUDr. Eva Janečková

Oznamovatel a osoby, které mu poskytly pomoc nebo informace v rámci jeho oznámení, podléhají ochraně, která spočívá v zamezení odvetných opatření. Totožnost oznamovatele (případně dalších osob) a informací uvedených v oznámení jsou důvěrné informace, které jsou uchovávány tak, aby nebyly ohroženy.


Postup příslušné osoby po podání oznámení 
 1. příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice (EU), o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,
 2. příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci, 
 3. o výsledku prošetření a o navržených opatření příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

Oznámení je také možné podat prostřednictvím externího oznamovacího systému, který spravuje Ministerstvo vnitra.
Odkaz na EOS: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
 
Oznámení je však vhodné podat nejprve prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému.

Prosíme, podávejte oznámení pouze tehdy, máte-li oprávněný důvod se domnívat, že jsou skutečnosti uvedené v oznámení pravdivé.

Ochrana se nevztahuje na vědomá oznámení nepravdivých či zavádějících informací.